ΕΝ> InterArtive is a nonprofit project, supported by the Cultural Association Interartive and its collaborators and funded by sponsors and donators. All contents in this page and events organized by Interartive are free, so the project depends on its community for support.

You can easily help by making a small donation. Any amount can be of help. The donations will be used for server maintenance, web development and implementation of off-line events.

.

ES> InterArtive es un proyecto sin ánimo de lucro, impulsado por la asociación cultural y los colaboradores y financiado por patrocinadores y donaciones. Tanto los contenidos como todos los eventos de InterArtive son gratuitos, así que el proyecto depende de su comunidad para mantenerse económicamente.

Puedes ayudar de forma sencilla haciendo una pequeña donación. Cualquier cantidad será una buena ayuda. Las donaciones se usarán para el mantenimiento del servidor, el desarrollo de la revista digital y la realización de eventos off-line.

.

IT> InterArtive è un progetto no-profit, sostenuto dall’associazione culturale e dai collaboratori e finanziato da sponsor e donazioni. Tutti le pubblicazioni e gli eventi InterArtive sono gratuiti, per questa ragione il progetto dipende unicamente dalla sua comunità per sostenersi economicamente.

Si può facilmente aiutare facendo una piccola donazione. Qualsiasi importo sarà di grande aiuto. Le donazioni si utilizzeranno per la manutenzione del server, per lo sviluppo della rivista digitale e per la realizzazione di eventi off-line.

.

PT> InterArtive é um projeto sem fins lucrativos, sustentado pela associação cultural e pelos colaboradores e financiado por eventuais patrocinadores e doações. Todos os eventos da InterArtive são gratuitos e por esta razão, o projeto depende da sociedade para manter-se economicamente.

Você pode nos ajudar de uma forma simples fazendo uma pequena doação. Qualquer quantidade será uma boa ajuda. As doações serão usadas para a manutenção do servidor, desenvolvimento da revista digital e realização de eventos off-line.

.

GR> To InterArtive είναι ένα project μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που λειτουργεί με τη στήριξη της Πολιτιστικής Εταιρείας Interartive και των συνεργατών της, με τη χρηματοδότηση χορηγών. Όλα τα περιεχόμενα σε αυτή τη σελίδα και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει το Interartive παρέχονται δωρεάν, γι’ αυτό το project στηρίζεται στην κοινότητα φίλων του.

Μπορείτε εύκολα να βοηθήσετε κάνοντας μια μικρή δωρεά, οποιουδήποτε ποσού. Οι δωρεές χρησιμοποιούνται για διατήρηση του server, την ανάπτυξη της σελίδας και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.